Στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, το European Innovative Teaching Award (EITA) θεσπίστηκε για να παρουσιάζει τις εξαίρετες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και για την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών και των σχολείων σε εθνικό επίπεδο. Το European Innovative Teaching Award καθιερώνεται από φέτος ως ετήσιος θεσμός, με ισχύ καθ’όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2021-27. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας θα δοθούν βραβεία στη σχολική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής εκπαίδευσης.

Οι στόχοι του βραβείου είναι:

  • Η αναγνώριση των επιτευγμάτων των εκπαιδευτικών και των σχολείων και η προβολή του έργου τους.
  • Ο εντοπισμός και προώθηση καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης.
  • Η προώθηση της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και προσωπικού του σχολείου.
  • Η προώθηση της προστιθέμενης αξίας για τη Σχολική Εκπαίδευση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Το βραβείο θα δοθεί σε έργα Erasmus+ που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και θα επιλεγούν από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης, ως η αρμόδια Εθνική Υπηρεσία.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής, το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ακολουθεί προκαθορισμένες διαδικασίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.erasmusplus.cy

Θα πραγματοποιηθεί Εθνική και Ευρωπαϊκή Τελετή Βράβευσης, για τις οποίες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες σε μεταγενέστερο στάδιο. Το βραβείο των νικητών θα έχει συμβολική αξία.