Πρόσκληση 2023 – Πιστοποίηση/Ανανέωση του Χάρτη Erasmus (ECHE)

H πρόσκληση για πιστοποίηση/ανανέωση του Χάρτη Erasmus στοχεύει στη διαπίστευση αναγνωρισμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+, όπως η Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων (Βασική Δράση 1) ή/και οι Συμπράξεις Συνεργασίας (Βασική Δράση 2) με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη καινοτομίας.

Η απονομή του Χάρτη Erasmus έχει ισχύ για ολόκληρη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου Erasmus+ (2021-2027) και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια της εν λόγω προγραμματικής περιόδου. Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι ECHE θα υπόκεινται σε τακτική παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία της χώρας τους.

Η απονομή του ECHE δεν συνεπάγεται αυτόματα καμία άμεση χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +.

Η Πρόσκληση αφορά:

Νεοσύστατα ΙΤΕ και ΙΤΕ που είναι ανενεργά σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν και θα πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση.

Για να είναι επιλέξιμος, ο αιτών οργανισμός θα πρέπει:

  • να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από την εθνική αρχή της χώρας του. Με την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης για πιστοποίηση, οι Εθνικές Υπηρεσίες θα κληθούν από την υπηρεσία Education Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) να επιβεβαιώσουν ότι τα υποψήφια ιδρύματα αναγνωρίζονται στις χώρες τους.
  • οι εγκαταστάσεις του ΙΤΕ να βρίσκονται σε μία από τις χώρες του προγράμματος Erasmus+ (κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες του ΕΟΧ και υπό ένταξη χώρες)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26 Ιανουαρίου 2023 ώρα 17:00 Βρυξελλών

Υποβολή αίτησης και χρήσιμα έντυπα:

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται μόνο διαδικτυακά από τη σελίδα : Funding and Tenders Opportunities

Topic:  ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης, τα ΙΤΕ θα πρέπει να αναφέρουν τον κωδικό Erasmus τους (Erasmus Code) στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του και να χρησιμοποιούν το υπάρχον PIC τους.

Η χρήση του OID δε θα είναι δυνατή κατά την υποβολή της αίτησης.

Τα υποψήφια Ιδρύματα θα  πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις πιο κάτω πληροφορίες:

Ολα τα ιδρύματα θα υπόκεινται στη διαδικασία Full Procedure, έτσι το μέρος Β’ της αίτησης  θα πρέπει να συμπληρωθεί εξολοκλήρου.

Επικοινωνία:

Σταυρούλα Αντωνίου

Λειτουργός Προγράμματος

Τομέας Τριτοβάθμιάς Εκπαίδευσης

Tηλ: 22448891

[email protected]