Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: «Ο Ρόλος των Νέων στις Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων»

Η συμμετοχή των νέων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι σημαντική για την ενίσχυση της ενεργούς πολιτότητας και συμμετοχής τους στη διαμόρφωση κοινοτικών πολιτικών και δράσεων που αφορούν άμεσα τη ζωή τους. Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως Δήμοι και Κοινότητες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και να ανταποκριθούν στα ενδιαφέροντα των νέων, εμπλέκοντας τους ενεργά, σε διαδικασίες…