Ορθή συμπλήρωση εντύπου Declaration of Honour

Αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων στις 04/10/2022, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τις πιο κάτω επισημάνσεις και διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου Υπεύθυνη Δήλωση/ Declaration on Honour. Σελίδα 1: Η δεξιά πλευρά του πίνακα συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία της Άτυπης Ομάδας Νέων ή της Οργάνωσης/Φορέα. Στις περιπτώσεις Άτυπων Ομάδων Νέων, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος…