Προς: Δικαιούχους Σχεδίων Βασικής Δράσης 2, που εγκρίθηκαν στα πλαίσια των Προσκλήσεων 2018, 2019 και 2020 και υπέγραψαν το «Addendum to the Grant Agreement for KA2 Strategic Partnerships»

Ενημερώνονται οι δικαιούχοι των πιο πάνω Σχεδίων ότι, στη βάση οδηγίας της ΕΕ (note «EAC.B.4/UHB/MM 2021/NOT NA DIR/001, (E+/NA/DIR/2021/013»), η ακόλουθη διάταξη «The beneficiaries are allowed to transfer up to 60% of the funds allocated for each of the following budget categories: Transnational Project Meetings, Multiplier Events, Learning/teaching/training activities and Exceptional costs to any other budget category with the exception of the budget categories Project management and implementation and Exceptional costs», που περιλαμβάνεται στο έντυπο που είχαν υπογράψει, τροποποιείται ως ακολούθως:

«The Addendum for KA2 allows beneficiaries who want to organise virtual activities to transfer without an amendment up to 60% of the funds allocated to the budget categories “Transnational Project Meetings, Multiplier Events, Learning/teaching/training activities and Exceptional costs” to any other budget category under which the virtual activity is taking place».

Η τροποποιημένη διάταξη θα ισχύσει για όλα τα Σχέδια που θα λήξουν μετά την 31η Οκτωβρίου 2021.