Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ως Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης (Σχολική Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων) δέχεται προτάσεις για επιχορήγηση σχεδίων που αφορούν τους τομείς αυτούς.  Η παρούσα πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος αφορά άτομα που ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν προτάσεις, καθώς και τελικές εκθέσεις σχεδίων που έχουν επιλεγεί/θα επιλεγούν για επιχορήγηση στους πιο πάνω τομείς.

Σκοπός της πρόσκλησης αυτής είναι η δημιουργία ενός καταλόγου από άτομα που ενδιαφέρονται για αξιολόγηση, από τον οποίο θα επιλέγονται αξιολογητές, ανάλογα με το θέμα της πρότασης και την ειδικότητα του αξιολογητή.

Απαιτούμενα προσόντα/ικανότητες

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (αξιολογητές με πολύ καλή γνώση τρίτης γλώσσας πιθανόν να χρειαστούν στις περιπτώσεις προτάσεων που θα υποβληθούν σε άλλη γλώσσα)
 • Πολύ καλή γνώση των δρώμενων, εξελίξεων, προκλήσεων και στόχων στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά
 • Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς η αξιολόγηση θα γίνει ηλεκτρονικά με τη χρήση του Assessment Module (AM).
 • Δεξιότητες αξιολόγησης των προϋπολογισμών των σχεδίων

Επιπρόσθετα προσόντα

 • Εμπειρία στην αξιολόγηση προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Προηγούμενη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Αμοιβή

 

 

Δράση και είδος αξιολόγησης

Ποσό σε Ευρώ ανά πρόταση/έκθεση
Προτάσεις – Σχέδια Κινητικότητας (Βασική Δράση 1) €80
Προτάσεις – Διεθνής Κινητικότητα (Βασική Δράση 1) €120
Προτάσεις – Διαπιστεύσεις Erasmus (Bασική Δράση 1) €120
Τελικές Εκθέσεις – Σχέδια Κινητικότητας (Bασική Δράση 1) €100
Τελικές Εκθέσεις – Διεθνής Κινητικότητα (Bασική Δράση 1) €120
Προτάσεις – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (Βασική Δράση 2) €100
Προτάσεις – Συμπράξεις Συνεργασίας (Βασική Δράση 2) €225
Τελικές Εκθέσεις – Στρατηγικές Συμπράξεις  με στόχο την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών (Βασική Δράση 2) €100
Τελικές Εκθέσεις – Στρατηγικές Συμπράξεις με στόχο την Ανάπτυξη Καινοτομίας (Βασική Δράση 2) €350
Τελικές Εκθέσεις – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (Βασική Δράση 2) €100
Τελικές Εκθέσεις – Συμπράξεις Συνεργασίας (Βασική Δράση 2) €350

 

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις για αξιολόγηση αφορούν μόνο τις Αποκεντρωμένες Δράσεις του Προγράμματος.

Σημειώσεις:

 • Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διατηρεί το δικαίωμα να αξιοποιεί τον κατάλογο των αξιολογητών εάν και εφόσον χρειάζεται αξιολογητές.
 • Μετά από έλεγχο για κάθε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, θα αποκλείονται αξιολογητές που στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρόσκλησης, ο οργανισμός στον οποίο ανήκουν αυτοί ή άτομα του στενού οικογενειακού ή επαγγελματικού τους περιβάλλοντος έχει υποβάλει πρόταση στην υπό αξιολόγηση Δράση. Για τοn σκοπό αυτό, οι αξιολογητές θα υπογράφουν έντυπο αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και εμπιστευτικότητας.
 • Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους αξιολογητές στα Γραφεία του για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
 • Οι υποψήφιοι αξιολογητές που θα επιλέγονται για την αξιολόγηση των προτάσεων/εκθέσεων της εκάστοτε πρόσκλησης θα καλούνται να συμμετάσχουν σε σεμινάριο κατάρτισης στο οποίο το προσωπικό του ΙΔΕΠ θα τους παρουσιάσει τα εξής: Erasmus+ Programme Guide, Guide for Experts και το εργαλείο Assessment Module.  Θα κληθούν επίσης να αξιολογήσουν «δειγματικές» αιτήσεις.
 • Η μέγιστη χρηματική αμοιβή ανά αξιολογητή δεν θα υπερβαίνει τις 5000 Ευρώ ανά έτος.

Προθεσμία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση ενδιαφέροντος.

Δεδομένου ότι ο κατάλογος αξιολογητών θα ισχύει μέχρι το τέλος του Προγράμματος, ένας αξιολογητής μπορεί να υποβάλει αίτηση οποιαδήποτε στιγμή, και η αίτησή του θα ληφθεί υπόψη για μετέπειτα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

 Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα 

Oops! We could not locate your form.

Άτομα που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για συμπερίληψη στον κατάλογο στο παρελθόν δεν χρειάζεται να ξανασυμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο, θα πρέπει όμως να λαμβάνουν υπόψη τα νέα ποσά για την αμοιβή των αξιολογητών, που προκύπτουν από τις αλλαγές στη δομή των προτάσεων. Διατηρούν βέβαια το δικαίωμα, αν η αμοιβή δεν τους ικανοποιεί, να αρνηθούν εφόσον κληθούν για αξιολόγηση.