Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου (2021-2027), το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση για το έτος 2021.

Η παρούσα Πρόσκληση καλύπτει τις ακόλουθες αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης:

  • Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συμπράξεις Για Συνεργασία
    Συμπράξεις συνεργασίας
    Συμπράξεις μικρής κλίμακας

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει διαδικτυακές ημερίδες για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων. Πιο κάτω παρατίθενται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικτυακών ημερίδων ενημέρωσης και οι σύνδεσμοι για την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής.

Κατάλογος διαδικτυακών ημερίδων

12.04.2021- Συμπράξεις Συνεργασίας Βασικής Δράσης 2
Ώρα: 15:00 – 18:00

13.04.2021 – Σχέδια Κινητικότητας Μικρής Κλίμακας (για μη διαπιστευμένους οργανισμούς) στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1
Ώρα: 15:00 – 17:00

14.04.2021 – Σχέδια Κινητικότητας για Διαπιστευμένους Οργανισμούς στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1
Ώρα: 15:00 – 17:00

19.04.2021 – Σχέδια Κινητικότητας στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1
Ώρα: 10:00 – 12:00

21.04.2021- Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2
Ώρα: 15:00 – 17:30

Σημειώνεται ότι οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και οι ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα λάβουν σχετικό σύνδεσμο μέσω email για να συνδεθούν στην ημερίδα. Ταυτόχρονα, ο σύνδεσμος δημοσιεύεται και πιο πάνω προς αποφυγείν προβλημάτων κατά την αποστολή.

Επιπρόσθετα, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, η κινητικότητα μαθητών σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στα πλαίσια των Σχεδίων Συνεργασίας της Βασικής Δράσης 2, αλλά μπορεί να πραγματοποιείται επιπρόσθετα στα πλαίσια των Σχεδίων Κινητικότητας της Βασικής Δράσης 1, αναλόγως του σκοπού για τον οποίο υλοποιείται η κινητικότητα.

Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση Σχεδίων Βασικής Δράσης 1 (Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων), στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2021, είναι η 11η Μαΐου 2021, ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου) και για επιχορήγηση Σχεδίων Βασικής Δράσης 2 (Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων) είναι η 20η Μαΐου 2021, ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου).

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον οδηγό Προγράμματος και να υποβληθούν μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες επικοινωνώντας με τις λειτουργούς του ΙΔΕΠ στο τηλέφωνο 22448888 ή στο email [email protected].