Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ανάλυση των τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν με την υποβολή των αιτήσεων στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2, ανακοινώνει παράταση της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων.

Η νέα προθεσμία είναι 21 Μαΐου 2021, 13:00, ώρα Κύπρου για τις ακόλουθες αιτήσεις:

Small-scale partnerships

Small-scale partnerships in school education (KA210-SCH)

Small-scale partnerships in vocational education and training (KA210-VET)

Small-scale partnerships in adult education (KA210-ADU)

Small-scale partnerships in youth (KA210-YOU)

Cooperation partnerships

Cooperation partnerships in school education (KA220-SCH)

Cooperation partnerships in vocational education and training (KA220-VET)

Cooperation partnerships in adult education (KA220-ADU)

Cooperation partnerships in higher education (KA220-HED)

Cooperation partnerships in youth (KA220-YOU)