Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια επαφών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Transnational Cooperation Activities-TCA) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια επαφών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες για τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια επαφών και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αφορά την Πρόσκληση του 2021.

Πληροφορίες για το κάθε σεμινάριο και εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος http:/plus.cy/tcallp.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2LvXZ0k, σύμφωνα με την προθεσμία του κάθε σεμιναρίου ξεχωριστά. Εκπρόθεσμες δηλώσεις θα θεωρούνται μη επιλέξιμες.

Η γλώσσα διεξαγωγής των Σεμιναρίων/ Ευρωπαϊκών Εργαστηρίων είναι η Αγγλική εκτός και εάν υποδεικνύεται διαφορετικά στην ανακοίνωση του διοργανωτή.

Στην περίπτωση των σεμιναρίων επαφών,  εκπρόσωποι από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα/οργανισμούς έχουν την ευκαιρία να βρουν εταίρους για μια μελλοντική συνεργασία και να συζητήσουν το θέμα και άλλες παραμέτρους της συνεργασίας τους. Τα σεμινάρια επαφών απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υποβάλουν αιτήσεις για να  υλοποιήσουν Σχέδια Erasmus+ σε συνεργασία με συναδέλφους του σχολείου τους και άλλων Ευρωπαϊκών σχολείων στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2021.
Αναφορικά με άλλου τύπου εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αυτές αφορούν συμμετοχή σε συνέδρια ή σκιώδης εργασίες. Οι στόχοι τους ανακοινώνονται από την εκάστοτε διοργανώτρια χώρα και κοινοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι πιο κάτω παρατίθενται τα 3 πρώτα σεμινάρια επαφών που έχουν ανακοινωθεί από τις διοργανώτριες χώρες. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης θα ενημερώνει συνεχώς την ιστοσελίδα του ανάλογα με τις ευκαιρίες που προκύπτουν. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα, ανακοινώσεις και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΙΔΕΠ.

Κατάλογος σεμιναρίων επαφών

Τίτλος: “Boosting Digital Learning and Blended Mobility“ – Erasmus+ Online Contact seminar for schools
24.02.2021-25.02.2021, Bonn-Germany (Διαθέσιμες Θέσεις: 2)
Προθεσμία Υποβολής αίτησης: 27.01.2021

Τίτλος: “Green Erasmus, green mobility, green schools” – Erasmus+ online Contact seminar for schools
10.03.2021-11.03.2021, Βonn-Germany (Διαθέσιμες Θέσεις: 2)
Προθεσμία Υποβολής αίτησης: 27.01.2021

Τίτλος: “Quality of mobility in Erasmus – a goal for the new programme”
26.05.2021-28.05.2021, Lisbon-Portugal (Διαθέσιμες Θέσεις: 1)
Προθεσμία Υποβολής αίτησης: 21.03.2021

Επιχορήγηση (εκεί όπου ισχύει)

Η επιχορήγηση που παρέχεται  από το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης καλύπτει:

 • Τα τέλη συμμετοχής του Εργαστηρίου/Σεμιναρίου  (συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα διαμονής και διατροφής για τις ημέρες που διεξάγεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα)
 • Επίδομα διαβίωσης για μια επιπλέον ημέρα, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ο υποψήφιος να μεταβεί μια ημέρα νωρίτερα ή να επιστρέψει μια ημέρα αργότερα στον/από τον τόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου
 • Εξοδα ταξιδίου (Αεροπορικό εισιτήριο και έξοδα μετάβασης από και προς τα αεροδρόμια)

Οι πίνακες με τα ανώτατα ποσά για τα έξοδα ταξιδίου, καθώς επίσης και για τα επιδόματα διαβίωσης,  είναι διαθέσιμοι  στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: http:/plus.cy/tcallp

Διαδικασία συμμετοχής:

 1. Οι δηλώσεις συμμετοχής αξιολογούνται βάσει της προηγούμενης συμμετοχής των ενδιαφερομένων και των οργανισμών τους στο Πρόγραμμα. Δίνεται προτεραιότητα σε νεοεισερχόμενους στο Πρόγραμμα.
 2. Αφού γίνει η επιλογή, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα άτομα που επιλέγονται για συμμετοχή
 3. Τα εγκεκριμένα άτομα λαμβάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επίσημη επιστολή για την έγκρισή τους, πάνω στην οποία αναγράφονται και τα ποσά τα οποία διατίθενται για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο σεμινάριο.
 4. Οι εγκεκριμένοι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν γραπτώς κατά πόσο αποδέχονται την επιχορήγηση. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 5. Μετά την επίσημη αποδοχή της επιχορήγησης, αποστέλλεται στους εγκριθέντες η Συμφωνία Επιχορήγησης που υπογράφεται μεταξύ αυτών, του Οργανισμού τους (εφόσον καλείται να υπογράψει και ο νόμιμος εκπρόσωπος του οργανισμού τους) και του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης.
 6. Εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Σεμινάριο Επαφών, ο κάθε συμμετέχοντας καλείται να συμπληρώσει και να υποβάλει στο ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης την Τελική Έκθεση η οποία θα είναι και το αίτημά του για πληρωμή του υπόλοιπου ποσού, εφόσον αυτό υφίσταται.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να διδάσκουν στη βαθμίδα εκπαίδευσης και τη συγκεκριμένη ειδικότητα στην οποία απευθύνεται το συγκεκριμένο Σεμινάριο Επαφών (όπου αυτό εφαρμόζεται).
 2. Πολύ καλή γνώση της γλώσσας στην οποία θα διεξαχθεί το Σεμινάριο Επαφών.
 3. Πολύ καλή γνώση των Word, Excel, PowerPoint και των εφαρμογών του Διαδικτύου (αναζήτηση πληροφοριών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 4. Κάθε εκπαιδευτικός δικαιούται να δηλώσει πάνω από μία επιλογή από τα σεμινάρια της παρούσας πρόσκλησης.
 5. Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που δεν έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε σεμινάριο επαφών Erasmus+ στο εξωτερικό.
 6. Θα δοθεί προτεραιότητα σε σχολεία τα οποία δεν έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στη Βασική Δράση 2 του προγράμματος Erasmus+.
 7. Θα ληφθεί υπόψη η επαρχία/βαθμίδα στην οποία οι υποψήφιοι απασχολούνται, ούτως ώστε να υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση στα σεμινάρια επαφών Erasmus+ όλων των επαρχιών/βαθμίδων στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψήφιων που πληρούν τα κριτήρια είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, θα γίνει κλήρωση.
O συγκεντρωτικός κατάλογος των σχολείων που θα εκπροσωπηθούν σε κάθε σεμινάριο θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα: http:/plus.cy/tcallp μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22448889/22448888.