Σημαντική ανακοίνωση: Ενημερώνονται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση για συμμετοχή σε αποκεντρωμένα Σχέδια Βασικής Δράσης 1/ Βασικής Δράσης 2, στα πλαίσια της Πρόσκλησης του 2021, ότι λόγω προβλήματος στην πλατφόρμα “Erasmus+ and ESC Platform”, η λειτουργία “sharing” των αιτήσεων δεν ανταποκρίνεται κατά τον αναμενόμενο τρόπο. Η Εθνική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα.